Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Hei alle,
(see below for English)

Det nærmer seg tid for Cristin-rapportering igjen. I år er det nye krav til rapportering, vi er derfor tidlig ute med informasjon.

Krav til forskeren

  • Innen 31. januar 2020 skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2019 i Cristin (som før)
  • Innen 31. januar 2020 skal  forskerne ha påført finansiørens prosjektnummer i Cristin. Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens prosjektnummer i Cristin. Se veiledning for registrering av prosjektnummer i Cristin. Merk at man må bruke den gamle versjonen av Cristin uib.no for å kunne registrere prosjektnummer. (nytt).
  • Innen 31. januar 2020 skal forskeren påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen. Se veiledning for opplasting av artikler i Cristin. (nytt)

Superbrukere ved IGS mottar månedlig lister som viser hvilke publikasjoner i Cristin som mangler fulltekstversjon av vitenskapelige artikler. Listen oppdateres etter hvert som artikler importeres og registreres i Cristin og fulltekst lastes opp.  Første listen er vedlagt her. Her står hvilken versjon av artikkelen som anbefales blir lastet opp.

NB! Vi kan ikke godkjenne vitenskapelige artikler som mangler fulltekstversjon til rapportering. Kan vi ikke godkjenne, vil ikke artiklene gi uttelling i NVI-rapporteringen.

Logg inn

Kanalregisteret

Vi minner om at dersom du har publisert i en kanal som ikke er registret i Register over vitenskapelige publiseringskanaler, så er fristen for å melde inn nye kanaler 30. november.

Bruksanvisninger og infosider:

Dear all,

It is soon time to report in the Cristin-system (Current Research Information System in Norway) for 2019. This year there are some new requirements for the researchers, we are therefore sending out information early this time.

Requirements for the researcher

  • By January 31, all researchers must check that all their scientific publications for 2019 are registered in Cristin.
  • By January 31, the project code to all research publications that are connected to projects funded by the Research Council, EU or other funders that require open access, must be registered in Cristin. Please see this tutorial on how to register project codes in Cristin. Please note that you must use the old version of Cristin uib.noto register project codes. (new)
  • By January 31, researchers must ensure that a peer reviewed full-text version of all research articles are uploaded in Cristin. The author’s accepted manuscript must be uploaded, unless the author has made sure that the publisher permits the published version of the article to be made openly available. Please see this tutorial on how to uploade articles in Cristin. (new)

IGS receives monthly lists showing which publications in Cristin lack the full-text version of scientific articles. The list is updated as articles are imported and recorded in Cristin and full text is uploaded. The first list is attached here. In the list, it is indicated which version of the article one should upload.

NB! We cannot approve scientific articles that lack full text version for reporting. If we do not approve, the articles will not count in the NVI reporting.

Log in

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

If you in 2019 have published in a channel (journal, series, publishers) not registered, you submit the channel for assessment. The deadline for submission of publication channels is November 30.

User manuals and information pages

If you have any questions, please ask.
On behalf of the IGS super users in Cristin,
Gunhild Koldal