Fra CHART-studien: Flyktningers psykiske helse bedres kort tid etter bosetting

Psykisk helse bedres fra en konflikt-nær setting in Midtøsten til en tidlig bosettingsfase i Norge.

I en ny forskningsartikkel fra CHART-studien settes det søkelys på hvordan fysisk og psykisk helse hos flyktninger endrer seg over tid og hvilke faktorer som kan bidra til bedre helse i den første perioden etter bosetting i et nytt land. CHART studien har fulgt en kohort på over 350 syriske overføringsflyktninger fra en konflikt-nær transittfase i Libanon til cirka ett års botid i Norge. Flykningene svarte på spørsmål om migrasjonserfaringer, kroniske sykdommer (hjerte-kar sykdom, diabetes, kreft og kronisk lungesykdom), smerter, funksjonsnedsettelse, psykiske helse (angst, depresjon og post-traumatisk stress lidelse) og bruk av medisiner.

Undersøkelsen viste at andelen med kroniske sykdommer sank fra 12 til 9%, mens andelen med kroniske smerte eller funksjonsnedsettelse var omtrent uendret mellom de to måletidspunktene. Andelen med angst eller depresjon ble kraftig redusert fra 33 til 11% og andelen med post-traumatisk stress lidelse sank også fra 5 til 2%. Blant de spurte var det omtrent like mange som brukte legemidler daglig i transittfasen som etter bosetting.

Tre faktorer så ut til å gi en forholdsmessig større forbedring i psykisk helse kort tid etter bosetting. Yngre alder spilte en positiv rolle, og man har også tidligere sett at unge kan være mer tilpasningsdyktige etter flukt enn eldre.  De som hadde kort transittfase i Libanon, hadde også større helseforbedring, og dette funnet peker på midlertidige bo-situasjoner for flyktninger som en risikofaktor for helsen. Videre var det større forbedring i helse etter bosetting i Norge blant dem som hadde vært i Libanon uten oppholdstillatelse, noe som understreker helseeffekten av lovlig opphold.

Oppsummert viser artikkelen at psykisk helse bedres fra en transittfase i Midtøsten til en tidlig bosettingsfase i Norge, mens somatisk helse holder seg stabil. I planlegging av helsetjenester til mennesker som er drevet på flukt er det viktig å erkjenne endringer i helse over tid og faktorer som kan bidra til negativ utvikling.

Link til artikkelen:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350620303115#bib17