Posthenting osv i juleferien

Post, Transport og Campusbuss – Julen 2018

Post:
Torsdag 27. desember og fredag 28. desember – internpost blir hentet og levert begge dagene.
Ingen postlevering jule- og nyttårsaften.

Transport:
Ingen materiell og transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. desember og fredag 28. desember.
Vanlig transport fra og med onsdag 2.januar 2019

Campusbussen:
Campusbussen er ikke i rute i uke 52.
Dette gjelder fra og med 24. desember til og med 1. januar 2019
Vanlig rute fra og med onsdag 2. januar 2019


Våre bygg

Dørene inn til Kalfarveien 31 og Overlege Danielsens Hus, Årstadveien 21 vil være låst fra fredag 21/12/18 kl 1545 til onsdag 2/1/19 kl 0800.

Online course about violence, peace and health work

The Medical Peace Work project and the University of Bergen offer two interactive Massive Open Online Course (MOOC) early in 2019:

1) The course “Global health, conflict and violence” starts 14th January and covers the following topics :

 • Health care in armed conflict
 • Responding to a nuclear explosion
 • Health effects of climate change

2) The course “Addressing violence in patient care” starts 4th February and covers:

 • Preventing domestic violence
 • Healthcare for refugees
 • Healing the effects of torture

See more information in the attached flyer or see the trailers here and here.

Each MOOC runs for 3 weeks (3 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants.

From Guri – December 2018

Featured

Although December may be busy, it is also gives room for spending time together as a Department. Two of the most important gatherings at IGS happen in December; the Christmas party and the Christmas lunch. Thanks to all of you for the contribution to the IGS feeling!

As the year comes to the end, I want you to know that I highly appreciate the efforts and the time you put into your work at IGS. I am impressed by all the achievements that this work translates into, in terms of research, funding, new teaching methods, better administrative routines – to mention a few.

 Now there is time for a time-out and recharging of batteries.

I wish you all a peaceful Christmas holiday!

Cristin frister/Cristin deadlines

Det er igjen tid for CRIStin-rapportering.

Innen 31. januar skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2018 i Cristin.
Pålogging til applikasjon: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

Fristen for registrering av poster i CRISTIN for 2018 er 15.mars 2019.

Det som SKAL registreres er vitenskapelige tidsskriftsartikler, vitenskapelig monografi, vitenskapelig antologi/kapittel i bok.

 • Innen 31. januar 2019 skal forskerne ha sjekket dette.
 • Innen 21. februar 2019 skal superbruker ha kontrollert alle sampublikasjoner.
 • Innen 15 mars 2019 skal superbruker ha kontrollert alt som er registrert.

Kontroller som skal utføres er:

 • Foreta et søk for importer publikasjoner
 • Foreta et søk i CRISTIN for DBH-rapportering 2018

Er alle poster registrert?
Dersom ikke alt er registrert i CRISTIN som skal rapporteres for 2018, må disse registreres manuelt.

Anbefaler at dette kontrolleres bl.a. mot å søke i bl.a. PubMed.
Ad kapittel i bok skal alltid registreres manuelt. Først må man imidlertid registrere boken.

Adressering:
Alle forfattere, ikke bare våre egne, skal knyttes til en institusjon. Det som gjelder er det som faktisk står på tidsskriftet/boken. Vedlagt følger veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner, vedtatt av UHR.

Når vi skal kontrollere alle registreringene etter at fristen er gått ut, kan superbruker be om å få en kopi av der forfattere/institusjonstilknytningen framkommer.
NB! Husk at vi får uttelling i budsjettet for dette, det er derfor viktig at vi får registrert så mye som mulig.


It is time to report in the Cristin-system (Current Research Information System in Norway) for 2018.
By January 31, all researchers need to have checked that all their scientific publications for 2018 are registered in Cristin.

Logon to the application: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

The deadline for registration of posts in Cristin for 2018 is March 15, 2019.
The following MUST be registered: scientific article in a journal, scientific monography, scientific anthology/book chapter

 • By January 31, 2019 the researchers must have controlled this.
 • By February 21, 2019 designated personnel at the department must have controlled all co-publications with other institutions
 • By March 15, 2019, designated personnel at the department will have controlled every publication registered to our department

The control you need to perform:

 • Perform a search for import of publications
 • Perform a search in Cristin for DBH-reporting 2018

Are all your posts registered?
If not, you need to register these manually. We recommend that you run a control-check with for example PubMed.
Book chapters will always have to be manually registered. Before you can do that, you need to register the book.

Addressing:
All authors, not only our own, must have an institutional attachment. The information must be identical to how it is written in the journal/book.
When we are controlling all the registrations after January 31, we might ask to get a copy where authors/institutional affiliations show.
NB! Remember that we get money in the budget for this, it is therefore important that we register as much as possible.

Contact person: Gunhild Koldal, superbruker IGS

Nytt fra våre nettsider

Studie:
Det nye masterprogrammet i helse og samfunn er vedtatt i universitetsstyret (29.11), og foreløpige nettsider er nå oppe og går: Ny master i helse og samfunn. Søknadsfrist er 15.april via SO, og rekrutteringsarbeidet er godt i gang fra fakultetets side.


TVEPS:


Global Health Priorities Newsletter


Centre for International Health:


Ledige stillinger:

How to write the impact part of project proposals

‘Impact’ is one of the most important evaluation criteria in European project proposals.

Many researchers find understanding the concept and explaining the expected impact challenging. The course is aimed at clearing this up, and teaching applicants to sell their ideas in the project summary (abstract) and the impact part. The abstract should introduce the impact of the project to the evaluator.

The course is UiB internal and all UiB staff and researchers are welcome.

The course language is English.
Lunch will be served – no conference fee.

Sean McCarthy in Hyperion Ltd. is an experienced researcher, research manager and evaluator. He has trained researchers and research administrators from European universities for many years.

Read more and register here

RCN: Application deadline 10 April 2019: Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants

In 2019 we are changing the application requirements and assessment criteria for Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants.

​Programmes and activities issuing calls for proposals for Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants for the 10 April 2019 application deadline will employ a number of common application requirements. This page provides information about the shared requirements. Information about requirements that are specific to the individual programme and activity will be presented in the text of each call for proposals.

Objectives

Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants are to promote renewal and development in research in all subjects and thematic areas.

Who is eligible to apply?

 • Approved research organisations may apply and serve as Project Owner.
 • The project may be conducted by the applicant organisation on its own or in collaboration with other research organisations.
 • Actors that carry out an economic activity may not participate as a partner in the project. ​

More information here.
Information in Norwegian

ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Plan for gjennomføring legges ut på egen web-side ved fakultetet. Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter i mars / april ved den enkelte enhet.

Instituttene informerer om undersøkelsen og prosessen i instituttvise møter.
Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

Gjesteforelesning 25. januar / Guest lecture January 25: Professor David S. Jones fra Harvard University

Gjesteforelesning med professor David S. Jones fra Harvard University. Forelesningen finner sted i kantinen i Kalfarveien 31 (Pleiestiftelsen) 25. januar, fra klokken 13.15, og arrangeres i samarbeid med forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie ved AHKR. Notér dato og klokkeslett i kalenderen, og spre gjerne ordet til kolleger ved andre enheter. For dem som kommer fra Haukeland sykehus, har Campusbussen avgang fra Sentralblokken (utgang nord) klokken 12:58. For reisende fra Overlege Danielssens hus stopper campusbussen på motsatt side av veien klokken 13.05.


-Guest lecture with Professor David S. Jones from Harvard University. The lecture will take place in the canteen in Kalfarveien 31 (Pleiestiftelsen) on January 25, starting at 13.15. The lecture is arranged in collaboration with the research group Health- welfare and history of science at AHKR. Plot the date in the calendar, and feel free to spread the word to colleagues at other units. For those traveling from Haukeland hospital, the campus bus departs from the central block (exit north) at 12.58, and it passes the bus stop near Overlege Danielssens hus around 13.05.

Abstract:

The Lost War on Heart Disease? Historical Lessons from a Resurgent Epidemic

Coronary artery disease became the leading cause of death worldwide in the twentieth century. In the 1950s, however, CAD mortality began to fall, first in California, and then throughout the United States and in other high income countries from New Zealand to Norway. Mortality rates fell 50 percent in many countries, one of the great accomplishments of modern public health and medicine. In the 1990s, however, disease surveillance programs began to detect signs that the decline of CAD had slowed or plateaued. In some populations the decline has reversed. Life expectancy in the United States has now decreased for the first time in over a century. Health officials similarly fear an impending epidemic of dementia, despite evidence that the incidence of that disease has recently begun to decline. How should these public health fears be assessed? How should health policy priorities be set? I will trace the history of disease decline and resurgence to identify patterns in how public health officials create data and craft them into powerful narratives of progress or pessimism. This perspective can help us to interpret the narratives that circulate today.

About the lecturer:

Trained in psychiatry and history of science, David Jones is the Ackerman Professor of the Culture of Medicine at Harvard University. His research has focused on the causes and meanings of health inequalities (Rationalizing Epidemics: Meanings and Uses of American Indian Mortality since 1600) and the history of decision making in cardiac therapeutics (Broken Hearts: The Tangled History of Cardiac Care, 2013). He is currently at work on three other histories, of the evolution of coronary artery surgery, of heart disease and cardiac therapeutics in India, and of the threat of air pollution to health. His teaching at Harvard College and Harvard Medical School explores the history of medicine, medical ethics, and social medicine.

Ny samarbeidsavtale om utdanning mellom Det medisinske fakultet/UiB og Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen

På møte i fakultetsstyret 22. oktober d.å. (sak 71/18) sluttet styret seg til samarbeidsavtale om utdanning med Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen (HUS), vedlagt her. Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid mellom UiB og HUS (inngått i februar 2017).
Utdanningsavtalen omtales som en nivå II-avtale, og konkretiserer hva partene skal samarbeide om og hvordan. Avtalen omfatter profesjonsstudiene ved UiB-MED. Relevante toårige masterprogram omfattes også av samarbeidet.

Ny samarbeidsavtale om utdanning mellom Det medisinske fakultet UiB og Haukeland universitetssjukehus Helse Bergen

Vedlegg Samarbeidsavtale om utdanning mellom UiB MED og HUS Helse Bergen

Rolv Skjærven æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi

Gratulerer så mye til professor Rolv Skjærven ved EPISTAT/IGS, som er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge. Utmerkelsen ble kunngjort 14. november på foreningens årskonferanse i Trondheim.
Dette er vel fortjent og en stor glede for hele instituttet!

Rolv Skjærven har gjort en stor og byggende innsats for norsk epidemiologisk forskning. Hans innsats har hatt spesiell betydning for forskningsfeltet perinatal epidemiologi hvor både hans resultater og analysetilnærminger har vært fremragende og vil ha varig betydning.

Han har vært byggende i sin virksomhet ved at han har veiledet, stimulert, delt og etablert viktige samarbeid gjennom hele sin vitenskapelige karriere. Han har også gjort en viktig innsats for Norsk epidemiologisk forening.