Oppdatert utlysning av SPIRE midler 2019

UiB har oppdatert retningslinjene for sine strategiske midler for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) og lyst midlene ut på nytt. Vi ber om at dette gjøres kjent i fagmiljøene, og at instituttene setter en egen søknadsfrist i forhold til sin behandlingstid av søknadene.

Som før kan det også i 2019 søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

 1. SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid: 
 • initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader
 • det støttes kostnader i forbindelse med internasjonale workshops/konferanser og reise for etablering av kontakt og langsiktig forskningssamarbeid med nye internasjonale partnere
 • SPIRE midler avgrenses til såkornsmidler mot NFR og andre eksterne finansieringskilder (ex. Nordforsk), men ikke til Horisont 2020
 • maksimalt kr 75 000 kan tildeles i støtte pr søknad
 • 2019 SPIRE midler kan brukes i perioden 1. mars 2019 – 30. juni 2020
 1. SPIRE gjesteforskermidler 
 • invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder (ingen begrensinger på land)
 • gjesteforskeren må minimum være på postdoktornivå
 • inntil kr 15 000,- per måned per søknad + evt. reiseutgifter
 • 2019 SPIRE midler kan brukes i perioden 1. mars 2019 – 30. juni 2020

Søkerne bes om å lese de vedlagte retningslinjene nøye, og må benytte SPIRE-søknadsskjemaet (vedlagt denne e-posten; en oppdatering av nettsiden forventes i løpet av de neste dagene: https://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler). Merk at det kun er mulig å søke om midler fra én kategori av gangen. Det må tydelig fremgå av søknaden hvilken kategori det søkes midler fra.

Les mer:

Preparing for the RCN 10.4.2019 application deadline

The MED Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the RCN application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed. There will be 5 workshops – one at each Department. Learn more: Invitation to NFR Workshop – MED research advisers

Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

Instituttet har til rådighet en del gaveforsterkningsmidler (utover de midlene som noen av fagområdene har til egen disposisjon).
Etter vedtak i instituttrådet og i samråd med ledergruppen ved instituttet, vil disse midlene brukes til å støtte søknader om ekstern finansiering som krever medfinansiering fra instituttet.

Instituttrådet har vedtatt at en komite som består av forskningsleder Ingvild F. Sandøy, professor Ole F. Norheim og instituttleder Guri Rørtveit skal vurdere og avgjøre søknader som er aktuelle for slik støtte/garanti. Det er et krav at prosjektet det søkes midler for støtter opp under instituttets forskningsstrategi. Det er videre krav om at hovedsøker til finansiering er vitenskapelig ansatt ved IGS og at prosjektet legges til IGS.

Prosedyre for søknad om støtte er at det senest 4 uker før søknadsfrist sendes mail til instituttleder med følgende informasjon:

• Man søker støtte fra gaveforsterkningsfondet
• Kort om prosjektets formål og hvordan dette støtter instituttets forskningsstrategi
• Hvilken finansieringskilde man skal søke midler fra
• Hva som kreves fra finansieringskilden: type egenfinansiering (overhead eller annet), og sum som instituttet bes bidra med

Det er ønskelig at vi på denne måten kan stimulere til større søknadsaktivitet ved instituttet.

Cristin frister/Cristin deadlines

Det er igjen tid for CRIStin-rapportering.

Innen 31. januar skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2018 i Cristin.
Pålogging til applikasjon: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

Fristen for registrering av poster i CRISTIN for 2018 er 15.mars 2019.

Det som SKAL registreres er vitenskapelige tidsskriftsartikler, vitenskapelig monografi, vitenskapelig antologi/kapittel i bok.

 • Innen 31. januar 2019 skal forskerne ha sjekket dette.
 • Innen 21. februar 2019 skal superbruker ha kontrollert alle sampublikasjoner.
 • Innen 15 mars 2019 skal superbruker ha kontrollert alt som er registrert.

Kontroller som skal utføres er:

 • Foreta et søk for importer publikasjoner
 • Foreta et søk i CRISTIN for DBH-rapportering 2018

Er alle poster registrert?
Dersom ikke alt er registrert i CRISTIN som skal rapporteres for 2018, må disse registreres manuelt.

Anbefaler at dette kontrolleres bl.a. mot å søke i bl.a. PubMed.
Ad kapittel i bok skal alltid registreres manuelt. Først må man imidlertid registrere boken.

Adressering:
Alle forfattere, ikke bare våre egne, skal knyttes til en institusjon. Det som gjelder er det som faktisk står på tidsskriftet/boken. Vedlagt følger veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner, vedtatt av UHR.

Når vi skal kontrollere alle registreringene etter at fristen er gått ut, kan superbruker be om å få en kopi av der forfattere/institusjonstilknytningen framkommer.
NB! Husk at vi får uttelling i budsjettet for dette, det er derfor viktig at vi får registrert så mye som mulig.


It is time to report in the Cristin-system (Current Research Information System in Norway) for 2018.
By January 31, all researchers need to have checked that all their scientific publications for 2018 are registered in Cristin.

Logon to the application: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

The deadline for registration of posts in Cristin for 2018 is March 15, 2019.
The following MUST be registered: scientific article in a journal, scientific monography, scientific anthology/book chapter

 • By January 31, 2019 the researchers must have controlled this.
 • By February 21, 2019 designated personnel at the department must have controlled all co-publications with other institutions
 • By March 15, 2019, designated personnel at the department will have controlled every publication registered to our department

The control you need to perform:

 • Perform a search for import of publications
 • Perform a search in Cristin for DBH-reporting 2018

Are all your posts registered?
If not, you need to register these manually. We recommend that you run a control-check with for example PubMed.
Book chapters will always have to be manually registered. Before you can do that, you need to register the book.

Addressing:
All authors, not only our own, must have an institutional attachment. The information must be identical to how it is written in the journal/book.
When we are controlling all the registrations after January 31, we might ask to get a copy where authors/institutional affiliations show.
NB! Remember that we get money in the budget for this, it is therefore important that we register as much as possible.

Contact person: Gunhild Koldal, superbruker IGS

How to write the impact part of project proposals

‘Impact’ is one of the most important evaluation criteria in European project proposals.

Many researchers find understanding the concept and explaining the expected impact challenging. The course is aimed at clearing this up, and teaching applicants to sell their ideas in the project summary (abstract) and the impact part. The abstract should introduce the impact of the project to the evaluator.

The course is UiB internal and all UiB staff and researchers are welcome.

The course language is English.
Lunch will be served – no conference fee.

Sean McCarthy in Hyperion Ltd. is an experienced researcher, research manager and evaluator. He has trained researchers and research administrators from European universities for many years.

Read more and register here

Vellykket konferanse: Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør

Politikere, helsepersonell og akademikere møtet i to dager for å diskutere innvandrerhelse. Ambisjonene var høye i en fullsatt Universitetsaula med representanter fra helsesektoren, akademia, mange etater, frivillige organisasjoner, studenter og brukere. Konferansen fant sted 15.-16. november. Konferanseleder Esperanza Diaz takker alle ved IGS som deltok og hjulpet til! Les mer.

Ole Frithjof Norheim at «Beating the DRUM»

The international event «Beating the DRUM» co-hosted by Norwegian government focused on domestic resource use and mobilization for accelerating progress towards SDG3. It featured roundtable discussions about increasing public-sector revenue to improve health in an efficient and equitable way. Norheim, director of the Global Health Priority Research Group, was the moderator of one of these discussions. Read more.

4. des: Overvekt – forståelser, forebygging og behandling – Invitasjon til seminar

Kirsti Malterud invitere:

Tirsdag 4.desember klokken 12-15.45 arrangeres Bergen Nutrition Seminar for tredje gang. Seminaret arrangeres av Senter for ernæring, ved professor Jutta Dierkes og finner sted i Bikuben på Haukeland universitetssykehus. Se  program: Bergen_Nutrition_seminar_2018
I seminaret rettes søkelyset mot ulike sider av fenomenet overvekt. Noen ulike forståelser av hva overvekt er sett som – over tid og i ulike kontekster blir tatt opp. Opplevelser av overvekt og av hvordan overvekt blir møtt, i møtet med helsetjenesten og generelt blir også tematisert, samtidig som ny forskning om overvektbehandling presenteres. Med å bringe sammen innlegg fra ulike faglige perspektiver, er ønsket å bidra til å problematisere forståelser av overvekt og behandling av overvekt.
Alle er hjertelig velkomne! Deltakelsen er gratis, men det bes om registrering innen 30.november, av hensyn til lunsjserveringen. Seminaret begynner med lunsj klokken 12.

Vennligst svar til: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5796370

Søknadsseminar / Application seminars

Featured

Vi ønsker å legge til rette for at det blir sendt flere svært gode søknader fra IGS og inviterer med dette til søknadsseminarer ved IGS

Se presentasjonene fra seminaret 7. desember om innovasjon og brukermedvirkning her

Neste seminar, 12. februar, vil fokusere på konkrete søknader som ansatte i IGS-miljøet ønsker å sende inn til NFR eller EU ila første halvår 2019.

På seminaret vil de som planlegger å sende søknader våren 2019 få anledning til å presentere ideene sine og få innspill fra et panel av interne og eksterne forskere som tidligere har fått innvilget finansiering til store prosjekt fra NFR eller EU. De som ønsker å utnytte denne muligheten må sende inn en halv sides sammendrag av prosjektet innen 5.februar til ingvild.sandoy@uib.no.

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy og Guri Rørtveit


We want to enable more staff at IGS to submit excellent applications for external funding and hereby invite you to application seminars at IGS.

Find the presentations from the seminar December 7 here.

The next seminar, February 12, will focus on specific applications which IGS staff plan to submit to RCN or EU in the first six months of 2019.

The aim of the seminar  is to allow those who plan to send application in the Spring of 2019 to present their ideas and get feedback from a panel of internal and external researchers who have previously obtained funding for large projects from RCN or the EU. Those who would like to make use of this opportunity should submit an abstract of half a page by 5th February to ingvild.sandoy@uib.no.

Regards,
Ingvild Fossgard Sandøy and Guri Rørtveit