Oppdatert utlysning av SPIRE midler 2019

UiB har oppdatert retningslinjene for sine strategiske midler for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) og lyst midlene ut på nytt. Vi ber om at dette gjøres kjent i fagmiljøene, og at instituttene setter en egen søknadsfrist i forhold til sin behandlingstid av søknadene.

Som før kan det også i 2019 søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

 1. SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid: 
 • initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader
 • det støttes kostnader i forbindelse med internasjonale workshops/konferanser og reise for etablering av kontakt og langsiktig forskningssamarbeid med nye internasjonale partnere
 • SPIRE midler avgrenses til såkornsmidler mot NFR og andre eksterne finansieringskilder (ex. Nordforsk), men ikke til Horisont 2020
 • maksimalt kr 75 000 kan tildeles i støtte pr søknad
 • 2019 SPIRE midler kan brukes i perioden 1. mars 2019 – 30. juni 2020
 1. SPIRE gjesteforskermidler 
 • invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder (ingen begrensinger på land)
 • gjesteforskeren må minimum være på postdoktornivå
 • inntil kr 15 000,- per måned per søknad + evt. reiseutgifter
 • 2019 SPIRE midler kan brukes i perioden 1. mars 2019 – 30. juni 2020

Søkerne bes om å lese de vedlagte retningslinjene nøye, og må benytte SPIRE-søknadsskjemaet (vedlagt denne e-posten; en oppdatering av nettsiden forventes i løpet av de neste dagene: https://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler). Merk at det kun er mulig å søke om midler fra én kategori av gangen. Det må tydelig fremgå av søknaden hvilken kategori det søkes midler fra.

Les mer:

Preparing for the RCN 10.4.2019 application deadline

The MED Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the RCN application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed. There will be 5 workshops – one at each Department. Learn more: Invitation to NFR Workshop – MED research advisers

Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

Instituttet har til rådighet en del gaveforsterkningsmidler (utover de midlene som noen av fagområdene har til egen disposisjon).
Etter vedtak i instituttrådet og i samråd med ledergruppen ved instituttet, vil disse midlene brukes til å støtte søknader om ekstern finansiering som krever medfinansiering fra instituttet.

Instituttrådet har vedtatt at en komite som består av forskningsleder Ingvild F. Sandøy, professor Ole F. Norheim og instituttleder Guri Rørtveit skal vurdere og avgjøre søknader som er aktuelle for slik støtte/garanti. Det er et krav at prosjektet det søkes midler for støtter opp under instituttets forskningsstrategi. Det er videre krav om at hovedsøker til finansiering er vitenskapelig ansatt ved IGS og at prosjektet legges til IGS.

Prosedyre for søknad om støtte er at det senest 4 uker før søknadsfrist sendes mail til instituttleder med følgende informasjon:

• Man søker støtte fra gaveforsterkningsfondet
• Kort om prosjektets formål og hvordan dette støtter instituttets forskningsstrategi
• Hvilken finansieringskilde man skal søke midler fra
• Hva som kreves fra finansieringskilden: type egenfinansiering (overhead eller annet), og sum som instituttet bes bidra med

Det er ønskelig at vi på denne måten kan stimulere til større søknadsaktivitet ved instituttet.

How to write the impact part of project proposals

‘Impact’ is one of the most important evaluation criteria in European project proposals.

Many researchers find understanding the concept and explaining the expected impact challenging. The course is aimed at clearing this up, and teaching applicants to sell their ideas in the project summary (abstract) and the impact part. The abstract should introduce the impact of the project to the evaluator.

The course is UiB internal and all UiB staff and researchers are welcome.

The course language is English.
Lunch will be served – no conference fee.

Sean McCarthy in Hyperion Ltd. is an experienced researcher, research manager and evaluator. He has trained researchers and research administrators from European universities for many years.

Read more and register here

RCN: Application deadline 10 April 2019: Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants

In 2019 we are changing the application requirements and assessment criteria for Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants.

​Programmes and activities issuing calls for proposals for Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants for the 10 April 2019 application deadline will employ a number of common application requirements. This page provides information about the shared requirements. Information about requirements that are specific to the individual programme and activity will be presented in the text of each call for proposals.

Objectives

Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants are to promote renewal and development in research in all subjects and thematic areas.

Who is eligible to apply?

 • Approved research organisations may apply and serve as Project Owner.
 • The project may be conducted by the applicant organisation on its own or in collaboration with other research organisations.
 • Actors that carry out an economic activity may not participate as a partner in the project. ​

More information here.
Information in Norwegian

From Guri – November 2018

As external funding of research is increasingly important, IGS will emphasize support to grant applications in the time to come. Together with the administration, research leader Ingvild and I are analyzing former applications to find patterns and decide where more support may be useful. In this effort, we welcome suggestions about kinds of support that you may find helpful.

Having said that, IGS already has a strong track record for external funding. This was proven again this month, as professors Ingunn Engebretsen and Bjarne Robberstad from Center for International Health (CIH) and Section for Ethics and Health Economics (ETØK) each received funding for big projects through the Research Council of Norway. Congratulations!

 

I look forward to seeing many of you at the IGS Christmas Party Friday December 14 – sign up today if you haven’t done it already! Invitation to IGS Christmas party 2018

Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen (frist 1.12.2018)

Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen (https://fond.app.uib.no/). Søknadsfrist er 1. desember 2018.

I tillegg til søknadene som Hansen omtaler under er det også mulig å søke våre fakultetsspesifikke fond på samme nettside:

 • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB
 • Legat for forskning av kreftsykdommer ved UiB
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus
 • Hjertfondet: Støtte fra Hjertefondet 2019

Vedlagt ligger informasjon som beskriver disse nærmere, bl.a. formål og kriterier for utdeling.

Også:

Ansatte (forskere og postdoktorer) kan søke:

Studenter og stipendiater kan søke:

Informasjonen ligger også på fakultetets nettside (https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater).

Søknadsseminar / Application seminars

Featured

Vi ønsker å legge til rette for at det blir sendt flere svært gode søknader fra IGS og inviterer med dette til søknadsseminarer ved IGS

Se presentasjonene fra seminaret 7. desember om innovasjon og brukermedvirkning her

Neste seminar, 12. februar, vil fokusere på konkrete søknader som ansatte i IGS-miljøet ønsker å sende inn til NFR eller EU ila første halvår 2019.

På seminaret vil de som planlegger å sende søknader våren 2019 få anledning til å presentere ideene sine og få innspill fra et panel av interne og eksterne forskere som tidligere har fått innvilget finansiering til store prosjekt fra NFR eller EU. De som ønsker å utnytte denne muligheten må sende inn en halv sides sammendrag av prosjektet innen 5.februar til ingvild.sandoy@uib.no.

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy og Guri Rørtveit


We want to enable more staff at IGS to submit excellent applications for external funding and hereby invite you to application seminars at IGS.

Find the presentations from the seminar December 7 here.

The next seminar, February 12, will focus on specific applications which IGS staff plan to submit to RCN or EU in the first six months of 2019.

The aim of the seminar  is to allow those who plan to send application in the Spring of 2019 to present their ideas and get feedback from a panel of internal and external researchers who have previously obtained funding for large projects from RCN or the EU. Those who would like to make use of this opportunity should submit an abstract of half a page by 5th February to ingvild.sandoy@uib.no.

Regards,
Ingvild Fossgard Sandøy and Guri Rørtveit

Senter for grunnforskning (CAS) søker nye prosjektledere

Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader for det akademiske året 2021-2022. Vi håper at du vil oppfordre forskere på ditt institutt til å søke seg til CAS.

Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av) humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse. Om ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren. Deltakernes opphold kan variere i lengde, fra noen måneder til hele året. Søker(ne) vil være gruppens leder(e), og skal oppholde seg ved CAS i hele perioden.

CAS kan tilby et tverrfaglig, internasjonalt forskningsmiljø, en sjenerøs serviceplattform og et romslig budsjett. Gruppeledere og deres forskergrupper får:

 • ekstra forskningsfri/forskningstermin av sin hjemmeinstitusjon (dette gjelder alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner)
 • et budsjett på ca. 3,5 millioner norske kroner
 • hyggelige og velutstyrte kontorer
 • IT- og bibliotekstjenester
 • sentralt beliggende leiligheter (for forskere som kommer utenbys fra)
 • assistanse ved konferanser og workshops
 • hjelp til å finne barnehager og skoler (for forskere som tar med seg familie)
 • subsidiert lunsj

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen her: https://cas.oslo.no/apply/

Søknadsfrist: 14. januar 2019.

Mini-course on gender perspectives in research / Mini-kurs om kjønnsperspektiver i forskningen

Amra Grudic-Feta og rådgiverteamet ved Det medisinske fakultet arrangerer et nyttig kurs til alle forskere som søker eksterne midler i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) fordi stadig flere finansieringskilder etterlyser at forskere tar i betrakting kjønnsperspektivet i forskningsprosjekt.

Introduksjonskurs om integrering av kjønnsperspektiver i medisinsk forsking
Tid og sted: 6. november kl. 10.00-13.00, styrerommet 4.etg., Armauer Hansens hus

Det blir servert lunsj så vi ber om påmelding til amra.grudic@uib.no innen 2. november. Les mer: SKOK course


As funding agencies are increasingly demanding gender perspectives in research project applications, the Faculty of Medicine and Dentistry is organising a short course together with the Centre for Women’s and Gender Research.

Introduction course on mainstreaming of gender perspectives in medical research
Time and venue: 6 November 10.00 – 13.00, board room (styrerommet), 4th floor, Armauer Hansens hus

Lunch will be served, so please respond to amra.grudic@uib.no by 2 November. Learn  more: SKOK course

Bergen Teknologioverføring lyser nå ut to konkurranser

Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.
Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.
Søknadsfrist er 18. oktober.

Les mer her: https://bergento.no/2018/08/win-500-000-to-the-development-of-an-innovative-idea/

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner til å videreutvikle deres innovative ide!
Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.
Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.
Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan delta
Søknadsfrist er 27. september.

Les mer her: https://bergento.no/2018/08/students-do-as-michelle-and-win-50-000/

SIU LYSER UT INTERNASJONALE PROGRAM MED SØKNADSFRIST HAUSTEN 2018

SIU lyser no ut midlar gjennom ulike program som rettar seg mot høgere utdannings-samarbeid med land utanfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.

Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge Midlar per pro-sjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 3 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018

UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Japan Midlar per prosjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 5 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter Midlar per prosjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 5 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018

Globalink – Forskningspraksis i bedrift, samarbeid mellom Norge og Canada Midlar per prosjekt: 90 000 kr To-tal utlysning: Ca. 650 000 kr Søknadsfrist: Løpande

Søknader blir å sendast inn via SIUs online søknadssystem Espresso.

** Studieadministrativ avdeling legg til grunn at alle søknader skal vere forankra i leiinga på den respektive avdeling. For dei prosjekt som får innvilga støtte skal kontraktdokumentet underskrivast av direktør for Studieadministrativ avdeling og blir å sende i ephorte frå gjeldande fakultet til Studieadministrativ avdeling.

Studieadministrativ avdeling legg også til grunn at eventuell studentmobilitet som skjer i regi av slike prosjekt blir handsama på same måte som anna avtalefesta studentmobilitet ved UiB.

Vi ber fakulteta gjere utlysingane kjent for sine fagmiljø.
Ved spørsmål kan om programma kan ein kontakte nedelina.naydenova@uib.no eller helge.bjorlo@uib.no.