Cristin frister/Cristin deadlines

Det er igjen tid for CRIStin-rapportering.

Innen 31. januar skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2018 i Cristin.
Pålogging til applikasjon: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

Fristen for registrering av poster i CRISTIN for 2018 er 15.mars 2019.

Det som SKAL registreres er vitenskapelige tidsskriftsartikler, vitenskapelig monografi, vitenskapelig antologi/kapittel i bok.

 • Innen 31. januar 2019 skal forskerne ha sjekket dette.
 • Innen 21. februar 2019 skal superbruker ha kontrollert alle sampublikasjoner.
 • Innen 15 mars 2019 skal superbruker ha kontrollert alt som er registrert.

Kontroller som skal utføres er:

 • Foreta et søk for importer publikasjoner
 • Foreta et søk i CRISTIN for DBH-rapportering 2018

Er alle poster registrert?
Dersom ikke alt er registrert i CRISTIN som skal rapporteres for 2018, må disse registreres manuelt.

Anbefaler at dette kontrolleres bl.a. mot å søke i bl.a. PubMed.
Ad kapittel i bok skal alltid registreres manuelt. Først må man imidlertid registrere boken.

Adressering:
Alle forfattere, ikke bare våre egne, skal knyttes til en institusjon. Det som gjelder er det som faktisk står på tidsskriftet/boken. Vedlagt følger veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner, vedtatt av UHR.

Når vi skal kontrollere alle registreringene etter at fristen er gått ut, kan superbruker be om å få en kopi av der forfattere/institusjonstilknytningen framkommer.
NB! Husk at vi får uttelling i budsjettet for dette, det er derfor viktig at vi får registrert så mye som mulig.


It is time to report in the Cristin-system (Current Research Information System in Norway) for 2018.
By January 31, all researchers need to have checked that all their scientific publications for 2018 are registered in Cristin.

Logon to the application: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

The deadline for registration of posts in Cristin for 2018 is March 15, 2019.
The following MUST be registered: scientific article in a journal, scientific monography, scientific anthology/book chapter

 • By January 31, 2019 the researchers must have controlled this.
 • By February 21, 2019 designated personnel at the department must have controlled all co-publications with other institutions
 • By March 15, 2019, designated personnel at the department will have controlled every publication registered to our department

The control you need to perform:

 • Perform a search for import of publications
 • Perform a search in Cristin for DBH-reporting 2018

Are all your posts registered?
If not, you need to register these manually. We recommend that you run a control-check with for example PubMed.
Book chapters will always have to be manually registered. Before you can do that, you need to register the book.

Addressing:
All authors, not only our own, must have an institutional attachment. The information must be identical to how it is written in the journal/book.
When we are controlling all the registrations after January 31, we might ask to get a copy where authors/institutional affiliations show.
NB! Remember that we get money in the budget for this, it is therefore important that we register as much as possible.

Contact person: Gunhild Koldal, superbruker IGS

ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Plan for gjennomføring legges ut på egen web-side ved fakultetet. Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter i mars / april ved den enkelte enhet.

Instituttene informerer om undersøkelsen og prosessen i instituttvise møter.
Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

From Guri – November 2018

As external funding of research is increasingly important, IGS will emphasize support to grant applications in the time to come. Together with the administration, research leader Ingvild and I are analyzing former applications to find patterns and decide where more support may be useful. In this effort, we welcome suggestions about kinds of support that you may find helpful.

Having said that, IGS already has a strong track record for external funding. This was proven again this month, as professors Ingunn Engebretsen and Bjarne Robberstad from Center for International Health (CIH) and Section for Ethics and Health Economics (ETØK) each received funding for big projects through the Research Council of Norway. Congratulations!

 

I look forward to seeing many of you at the IGS Christmas Party Friday December 14 – sign up today if you haven’t done it already! Invitation to IGS Christmas party 2018

Retningslinjer for GDPR-dag og nye arbeidsrutiner

Vedlagt finner dere retningslinjer for GDPR-dagen og nye arbeidsrutiner. De skal være ganske selvforklarende, men selvsagt bare ta kontakt med meg enten på telefon 55 58 21 06 eller på epost dersom dere lurer på noe.  Retningslinjene er utformet slik at det er litt informasjon på den ene siden av arket og retningslinjer på den andre. Jeg anbefaler at dere printer ut og gir et eksemplar til hver ansatt på GDPR-dagen, ev henger det opp på en tavle som er godt synlig for alle slik at det kan henge der lenger enn kun den ene dagen. I denne sammenhengen får personvernet vinne over miljøet ☺

En del av formålet med GDPR-dagen er å få en oversikt over hva vi har av dokumenter og lister som inneholder personopplysninger. Dette vil hjelpe institutt/seksjoner å kartlegge hvilke behandlinger av personopplysninger som må registreres i GDPR-protokollen. Jeg vet at det er litt usikkerhet rundt hva som skal registreres i GDPR-protokollen og hvordan man egentlig registrerer en behandling der. En behandling av personopplysninger betyr ikke at vi skal registrere alle excel-lister som finnes, det er selve behandlingen av personopplysninger som skal registreres. I noen tilfeller kan excel-lister med personopplysninger derimot være så spesielle at de må registreres særskilt. Jeg forstår om dette kanskje er vanskelig å forstå og fremstår uklart, så derfor er det viktig at dere tar kontakt med meg dersom dere ønsker at jeg gir dere mer informasjon og kanskje en liten opplæring. Jeg kan for eksempel vise selve excel-arket vi (midlertidig) registrerer behandlingene i og forklare hvordan det forgår. I de forskjellige kolonnene der ligger det forklaringer og man vil også se eksempler på registreringer slik at man kanskje i større grad vil forstå hva som menes med en behandling av personopplysning. Det står litt om dette på informasjonssiden i retningslinjene, men det kan nok for noen være stor hjelp i å få se excel-arket med de forklaringene som ligger til alle kolonnene.

Målet er å ha avviklet GDPR-dagen innen 1.desember !

Retningslinjer for GDPR-dag og nye arbeidsrutiner

Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen (frist 1.12.2018)

Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen (https://fond.app.uib.no/). Søknadsfrist er 1. desember 2018.

I tillegg til søknadene som Hansen omtaler under er det også mulig å søke våre fakultetsspesifikke fond på samme nettside:

 • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved UiB
 • Legat for forskning av kreftsykdommer ved UiB
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus
 • Hjertfondet: Støtte fra Hjertefondet 2019

Vedlagt ligger informasjon som beskriver disse nærmere, bl.a. formål og kriterier for utdeling.

Også:

Ansatte (forskere og postdoktorer) kan søke:

Studenter og stipendiater kan søke:

Informasjonen ligger også på fakultetets nettside (https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater).

Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, vårsemesteret 2019.

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.

Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats er for tiden ca. 160 kr.

Les mer: Gruppelederopplæring vår 2019
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5786141

Skype for Business & IGS


Håper dere har fått hentet headset og at det fungerer å ringe med Skype for Business internt på UiB.
Det er først når alle legges over på onsdag (etter planen) at man kan ringe eksternt.
Vi trenger rask tilbakemelding dersom noen er Linux- brukere; send direkte melding til Kjell Fadnes, med meg på kopi.
Når «tastaturet» dukker opp, er du fullt og helt lagt over, og telefonapparatet historie.

 

Her finner du litt god info rundt bruk av Skype for Business: https://uit.no/om/orakelet/tema?p_document_id=367454

 

Oppdater personsiden din!

Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med.

 Fakultetsledelsen oppfordrer alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner.

 Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det.

For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord.

 Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt: https://www.uib.no/foransatte/50972/lokale-webkontakter-ved-uib#det-medisinske-fakultet

 Med vennlig hilsen,
Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør

Viktig informasjon / Important information

Til info,
Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?
Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering.

Dersom du i 2018 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må du melde kanalen inn til vurdering.
Fristen for innmelding av publiseringskanalar er 30. november 2018.


For your information,
Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers? Publications registered in Cristin must be in a publication channel on level 1 or 2 in order to give credit in the NVI reporting.

If you in 2018 have published in a channel (journal, series, publishers) not registered, you submit the channel for assessment. The deadline for submission of publication channels is November 30.