Bruk av fellesmidler til søknadsstøtte

Instituttet har til rådighet en del gaveforsterkningsmidler (utover de midlene som noen av fagområdene har til egen disposisjon).
Etter vedtak i instituttrådet og i samråd med ledergruppen ved instituttet, vil disse midlene brukes til å støtte søknader om ekstern finansiering som krever medfinansiering fra instituttet.

Instituttrådet har vedtatt at en komite som består av forskningsleder Ingvild F. Sandøy, professor Ole F. Norheim og instituttleder Guri Rørtveit skal vurdere og avgjøre søknader som er aktuelle for slik støtte/garanti. Det er et krav at prosjektet det søkes midler for støtter opp under instituttets forskningsstrategi. Det er videre krav om at hovedsøker til finansiering er vitenskapelig ansatt ved IGS og at prosjektet legges til IGS.

Prosedyre for søknad om støtte er at det senest 4 uker før søknadsfrist sendes mail til instituttleder med følgende informasjon:

• Man søker støtte fra gaveforsterkningsfondet
• Kort om prosjektets formål og hvordan dette støtter instituttets forskningsstrategi
• Hvilken finansieringskilde man skal søke midler fra
• Hva som kreves fra finansieringskilden: type egenfinansiering (overhead eller annet), og sum som instituttet bes bidra med

Det er ønskelig at vi på denne måten kan stimulere til større søknadsaktivitet ved instituttet.