Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger.

Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at noen miljø opplever at det systematisk foreslås to opponenter av samme kjønn, og at kjønnsbalansen blant opponenter ofte blir svært ensidig i komiteer innen enkelte fagmiljøer. Saken er drøftet i instituttledergruppen og dekanatet, som støtter at dette blir praksis ved fakultetet.

Fakultetets nettside om innlevering er oppdatert med følgende formulering: «Begge kjønn skal være representert i komiteen, og da som 1. eller 2. opponent. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes, og det skal vises til navn på minst 3 forespurte personer av det underrepresenterte kjønn».
Endringen trer i kraft for alle innleveringer som oversendes fakultetet fra og med 15. september 2020.

Vennlig hilsen
Marit Øilo
Prodekan for forskerutdanning

Kaia Nepstad
seniorkonsulent