Ny selvbetjeningsportal erstatter HR-portalen / New self-service portal will replace HR portal

Til alle ansatte

1.januar 2021 tar vi i bruk et nytt lønn- og personalsystem ved UiB. Dette vil ha konsekvenser for både saksbehandlere, ledere og øvrige ansatte.

Vi ber derfor om at du leser følgende informasjon, og setter deg inn i hvilke konsekvenser dette vil ha for deg.

For deg som ansatt, så betyr endringene:

 • Selvbetjeningsportalen erstatter HR-portalen for registrering av arbeidstid, ferie, fravær, reiseregninger osv. fra 01.01.21.
 • Det kommer også en mobil App, med mange av de samme funksjonene som i nettløsningen.

Før nyttår må du merke deg følgende frister:

 • Feriedager og overføring av ferie må registreres i dagens system (HR portalen) innen 22.12.20
 • Arbeidstid for 2020 må være registrert i MinTid innen 28.12.20.
 • Lønnslipper fra 2020 og før blir ikke overført til nytt system. Du må laste ned lønnslippene innen 31.12.20 dersom du ønsker å beholde disse.
 • Søknader om permisjon for 2020 og januar 2021 må være registrert og oversendes Seksjon for lønn innen 22.12.20

Opplæring for alle ansatte:

ansattsidene finner du mer detaljert informasjon både til ansatte, saksbehandlere og ledere.

For spørsmål og brukerstøtte, henvend deg via UiBHjelp.

Januar blir en måned med store endringer for mange – særlig for økonomimedarbeidere. Selv om vi setter inn ekstra ressurser til å følge opp brukerhenvendelser, kan saksbehandlingstiden bli litt lengre enn vanlig. Vi ber om forståelse for dette.


To all employees

We will be switching to a new payroll- and personnel system at the University of Bergen from 1 January 2021. This will have an impact on case officers, managers and other staff.

We would therefore ask that you read the following information and familiarise yourself with the impact this change will have on you.

As a member of staff, the changes will mean:

 • The self-service portal will replace the HR portal for registration of working hours, holidays, absences and travel expense claim, etc. as of 01/01/2021.
 • There will also be a mobile app offering many of the same features available via the web-based solution.

Please take note of the following deadlines before the New Year:

 • Holidays and the transfer of holiday must be registered in the current system (the HR portal) by 22/12/2020.
 • Working hours for 2020 must be registered in MinTid by 28/12/2020.
 • Payslips from 2020 and previous years will not be transferred to the new system. You must download your payslips by 31/12/2020 if you wish to keep them.
 • Applications for leave in 2020 or in January 2021, must be registered and submitted to the payroll section by 22/12/2020.

Training for all staff:

The employee pages provides further details for staff, case officers and managers.

If you have questions or require user support, please contact UiBHjelp (Norwegian).

January will be a month of major change – especially for staff working in finance. Although we are added extra resources to follow up on user inquiries, case processing times may be longer than usual. We ask for your understanding and patience.