Reiseregninger og refusjon av utlegg for UiB ansatte / Travel expense claims and expense reimbursement for UiB employees

Ved innsending av refusjon av utlegg og reiseregninger gjøres dette i den nye HR-Portalen DFØ-Selvbetjeningsportal. Ansattsider | Universitetet i Bergen (uib.no) Her velger du selvbetjeningsportalen og logger på med Feide-pålogging.

Alle som sender inn noe her må selv være sikker på at de bruker korrekt sted å belaste reisen eller utlegget. Det gjøres her ved å velge Kostnadsfordeling – Annet, og legge inn riktig delprosjektnummer under punktet Arbeidsordre (K7):

Dersom du ikke vet hvilket delprosjektnummer du skal bruke så ta kontakt med økonom for å få opplyst riktig nummer for midlene som skal brukes.

Her finner du lenke til opplæringssidene som ble sendt ut tidligere for ansatte: brukerveiledning for personalsystemet

For spørsmål og brukerstøtte, henvend deg via UIB-Hjelp


When submitting reimbursement of expenses and travel invoices, this is done in the new HR portal DFØ-Self-service portal. Employee pages | University of Bergen (uib.no) Here you select the self-service portal and log in with Feide login.

Remember to use the correct  «subproject number» to claim your expences. If you are unsure of this, please contact the economy staff.

This is how you register a travel expense claim in the self-service portal.

This is how you register an expense reimbursement in the self-service portal.

Here you will find a link to the training pages that were sent out earlier for employees: user guide for the personnel system

For questions and user support, contact us via UIB-Help