Hvordan gå frem for å bestille varer og tjenester under kr 100.000, – / How to order goods or services under NOK 100 000

Ved behov for varer eller tjenester i ditt arbeidsforhold skal du ikke kjøpe dette selv, og sende regning til UiB. Vi må følge offentlig regelverk for innkjøp, og har derfor egne personer som er opplært til å foreta bestillinger for ansatte.

Har du behov for en vare eller en tjeneste finner du informasjon om dette på våre nettsider: Bestille varer og tjenester på IGS. (Meld inn behovet ditt her, og ikke direkte på e-post til en i administrasjonen.)

Du blir videresendt til siden: www.hjelp.uib.no, velg «Jeg vil bestille noe» og «Bestille vare/tjeneste».

Bruk der skjemaet som er laget for IGS, øverst til høyre på siden.

Fyll inn så godt du kan informasjon så vil en innkjøper ved IGS følge opp saken. Innkjøperen vil opprette en bestilling i UiB sitt bestillingssystem. Husk at din leder/prosjektleder skal alltid godkjenne bestillinger som medfører kostnader, og det må skives inn hvilke midler som skal belastes.

Merk at noen bestillinger skal du gjøre selv, det gjelder i første rekke standard programvare (Software senter), bøker fra Amazon og reisebestillinger fra Berg-Hansen. Dette gjøres direkte av den ansatte, som deretter leverer inn refusjon/reiseregning.  (se selvbetjeningsportalen for innlevering: Ansattsider | Universitetet i Bergen (uib.no) Her velger du selvbetjeningsportalen og logger på med Feide-pålogging.)


If you need goods or services in your employment, you should not buy this yourself, and send an invoice to UiB. We must follow public regulations for purchasing, and therefore have own people who are trained to make orders for employees.

If you need a product or service, you will find information about this on our website: Order goods and services on IGS. (Report your need here, and not directly by e-mail to someone in the administration.)

You will be forwarded to the page: www.hjelp.uib.no, select «I want to order something» and «Order item / service».

Use the form created for IGS at the top right of the page.

Fill in the information as best you can and a buyer at IGS will follow up the case. The buyer will create an order in UiB’s order system. Remember that your manager / project manager must always approve orders that entail costs, and it must be stated which funds are to be charged.

Note that you must make some bookings yourself, this primarily applies to standard software (Software center), books from Amazon and travel bookings from Berg-Hansen. This is done directly by the employee, who then submits a refund / travel invoice. (see the self-service portal for submission: Employee pages | University of Bergen (uib.no) Here you select the self-service portal and log in with Feide login.)