Meld inn i god tid når du skal søke om eksterne midler / When applying for external funds – submit form well in advance

Søknader fra IGS om ekstern finansiering skal være godt planlagt, og være forankret i instituttledelsen. For å gi god administrativ støtte til prosessen (inkludert oppsett av budsjett), er det viktig at alle søknader meldes inn så snart du vet du skal søke og senest en måned før søknadsfristen.

Dette gjøres på skjema midt på denne siden: Skjema for innmelding av søknad om eksterne midler

Skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6225015


Applications from IGS for external funding must be well planned and anchored in the department management. In order to provide good administrative support for the process (including budget setup), it is important that all applications are submitted as soon as you know you are applying and no later than one month before the application deadline.

This is done on a form in the middle of this page: Application processes at IGS

Form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6225015