Utlysning av småforskmidler IGS 2022

Kjære alle

Det lyses nå ut småforskmidler for 2022. Formålet med småforskmidlene er å fremme forskning ved IGS. Forskere i fast vitenskapelig stilling og bistilling ved instituttet kan søke. Det er forskningsutvalget på instituttet som skal vurdere søknadene, og søknadene lastes opp via digitalt søknadsskjema.
Søknaden kan være på inntil 2 sider og må inneholde en kort prosjektbeskrivelse og budsjett. Gjennomførbarhet i 2022 er avgjørende.

Momenter som blir vurdert ved tildeling inkluderer:
– Kvaliteten på søknaden
– om prosjektet har et klart forskningsformål
– om prosjektet understøtter IGS sin nåværende forskningsstrategi 2020-2024
– om prosjektet er knyttet opp mot forskningsgruppens strategi eller at den blir støttet av forskningsgruppen
– om prosjektet inkluderer samarbeid på tvers av forskningsgruppene ved instituttet
– om prosjektet inkluderer medvirkning av brukere på ulike nivå
– om det har vært søkt om støtte til prosjektet fra andre finansieringskilder uten tilslag men der en har fått en god evaluering

Midlene må benyttes innenfor 2022.
Det kan søkes om mellom 10 000 og 50 000 kroner. Søknader om undervisningstiltak eller penger til eksterne personer vil ikke bli prioritert.

Forskningsutvalget vil tilstrebe at midlene til en viss grad blir fordelt mellom de ulike fagområdene ved instituttet, og forskere som ikke har store driftsmidler allerede vil bli prioritert.

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Ha en god dag. Beste hilsner fra Bettina, Daniel og Kirsti