Cristin frister/Cristin deadlines

Det er igjen tid for CRIStin-rapportering.

Innen 31. januar skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2018 i Cristin.
Pålogging til applikasjon: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

Fristen for registrering av poster i CRISTIN for 2018 er 15.mars 2019.

Det som SKAL registreres er vitenskapelige tidsskriftsartikler, vitenskapelig monografi, vitenskapelig antologi/kapittel i bok.

  • Innen 31. januar 2019 skal forskerne ha sjekket dette.
  • Innen 21. februar 2019 skal superbruker ha kontrollert alle sampublikasjoner.
  • Innen 15 mars 2019 skal superbruker ha kontrollert alt som er registrert.

Kontroller som skal utføres er:

  • Foreta et søk for importer publikasjoner
  • Foreta et søk i CRISTIN for DBH-rapportering 2018

Er alle poster registrert?
Dersom ikke alt er registrert i CRISTIN som skal rapporteres for 2018, må disse registreres manuelt.

Anbefaler at dette kontrolleres bl.a. mot å søke i bl.a. PubMed.
Ad kapittel i bok skal alltid registreres manuelt. Først må man imidlertid registrere boken.

Adressering:
Alle forfattere, ikke bare våre egne, skal knyttes til en institusjon. Det som gjelder er det som faktisk står på tidsskriftet/boken. Vedlagt følger veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner, vedtatt av UHR.

Når vi skal kontrollere alle registreringene etter at fristen er gått ut, kan superbruker be om å få en kopi av der forfattere/institusjonstilknytningen framkommer.
NB! Husk at vi får uttelling i budsjettet for dette, det er derfor viktig at vi får registrert så mye som mulig.


It is time to report in the Cristin-system (Current Research Information System in Norway) for 2018.
By January 31, all researchers need to have checked that all their scientific publications for 2018 are registered in Cristin.

Logon to the application: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

The deadline for registration of posts in Cristin for 2018 is March 15, 2019.
The following MUST be registered: scientific article in a journal, scientific monography, scientific anthology/book chapter

  • By January 31, 2019 the researchers must have controlled this.
  • By February 21, 2019 designated personnel at the department must have controlled all co-publications with other institutions
  • By March 15, 2019, designated personnel at the department will have controlled every publication registered to our department

The control you need to perform:

  • Perform a search for import of publications
  • Perform a search in Cristin for DBH-reporting 2018

Are all your posts registered?
If not, you need to register these manually. We recommend that you run a control-check with for example PubMed.
Book chapters will always have to be manually registered. Before you can do that, you need to register the book.

Addressing:
All authors, not only our own, must have an institutional attachment. The information must be identical to how it is written in the journal/book.
When we are controlling all the registrations after January 31, we might ask to get a copy where authors/institutional affiliations show.
NB! Remember that we get money in the budget for this, it is therefore important that we register as much as possible.

Contact person: Gunhild Koldal, superbruker IGS