COVID-19 update at / ved MED

fra / from Per Bakke Dekan / Dean (English below)

Denne mailen går til alle ansatte på MED

Regjeringen har bestemt at universitetene åpnes igjen fra 15/6. Dette er veldig gledelig! For å gi litt tid til å områ oss, setter vi i verk følgende tiltak for ansatte på MED fra og med 16/6:

 1. Alle ansatte som ikke er i utsatte risikogrupper, ventes å vende tilbake til arbeidsplassen sin på universitetet. (Unntak er ansatte ved IGS med tilhold i Kalfarveien 31, som kan innrette seg slik det er mest hensiktsmessig frem til flytting i august.)
 2. Ansatte som er i risikogrupper, eller bor sammen med noen som er i risikogrupper, skal ta kontakt med nærmeste leder for å avtale ønsket praksis når det gjelder arbeid hjemmefra
 3. Fortsatt skal en ved reiser til og fra arbeidssted belaste offentlig transport minst mulig. Hvis man må reise med offentlig transport, forsøk å unngå å reise i rushtiden.
 4. Fortsatt gjelder 1 m regelen og øvrige smittevernsregler
 5. Alle som kommer tilbake på universitetet, må ha tatt det digitale smittervernskurset her:  https://www.uib.no/korona/135333/e-læringskurs-i-smittevern-ansatte-og-studenter
 6. De som måtte få luftveissymptomer, skal holde seg hjemme og gi beskjed til nærmeste leder samt kontakte lege for å vurdere testing for koronavirus infeksjon
 7. Hvis du får påvist smitte med koronavirus, skal du gi beskjed til arbeidsgiver her: https://www.uib.no/korona/135332/registrering-av-p%C3%A5vist-smitte-ansatte-og-studenter-som-har-tilgang-til-uibs-bygg

Mvh
Per Bakke
Dekan


This mail goes to all employees at The Faculty of Medicine.

The Norwegian government has decided to open up the universities completely from June 15th. This is very good! To allow us some time to reshuffle, the following applies to all employees at the faculty from June 16th:

  1. All employees not in a risk group for contracting covid19 are expected to be back at work at the university (Exception: employees at IGS working at Kalfarveien 31 shall organize their work as is most convenient until they move to Alrek Health Cluster in August)
  2. Employees in a risk group or living together with someone in a risk group shall contact his or her leader to organize his/he work from home.
  3. Travelling to work you should still avoid public transport if possible. If not possible, try to avoid the rush hour.
  4. Social distancing of 1 m and other protective measures still apply when at work.
  5. All employees returning to the university are requested to have attended the E-learning course in Protective Measures:  https://www.uib.no/korona/135333/e-læringskurs-i-smittevern-ansatte-og-studenter
  6. If you get airway symptoms, you stay at home and notify your leader, and contact your GP for testing consideration.
  7. If you should contract covid 19 infection, you are to notify the university here: https://www.uib.no/korona/135332/registrering-av-p%C3%A5vist-smitte-ansatte-og-studenter-som-har-tilgang-til-uibs-bygg

Kind regards
Per Bakke
Dean