Viktig om fremskyndede frister ifbm overgang til nye systemer/ Early deadlines for transition to new systems

(English below)

På grunn av overgang til nye systemer fra 1. januar 2021 er det satt frister på noen registreringer.

Det er viktig at alle gjør seg kjent med relevante frister.

Tidskonto – Min Tid (for teknisk – administrative):

Ved overgang til SAP må alle saldoer for tidsregistrering være korrekte. Siste frist for å registrere tid er 28.12.2020. Det vil IKKE være anledning å korrigere saldo i 2021, grunnet overgang til nytt system.

Utbetalinger via Min Tid

Etter 30.11.2020 skal det ikke registreres noe i Min Tid som medfører utbetaling. Dette gjelder blant annet Overtid, timelønn, beredskapsvakter, tokt mm. Alle slike registreringer fom. 01.12.2020. registres i HR-portalen.

Fravær og permisjoner

Ansatte som søker om permisjon/forlengelse av permisjon, kan fortsatt søke om dette i HR-portalen. Skjema må være behandlet av FLA og sendt til Seksjon for lønn innen 22.12.2020. Seksjon for lønn vil sørge for å følge dette opp ved overgang til nytt lønnssystem.

Timelønnede

Registrering av timelister i HR-portalen:

Timer t.o.m. 30.11.20 skal registreres og godkjennes av leder senest 02.12.2020.

Timer for desember skal registreres og godkjennes av leder senest 16.12.2020.

Reiseregninger

Når det gjelder reiseregninger oppfordrer vi ansatte til å registrere dette så snart som mulig etter at reisen er gjennomført. Siste godkjenningsdato for reiseregninger er 16.12.2020.

Refusjon av utlegg

Når det gjelder refusjon av utlegg oppfordrer vi ansatte til å registrere dette så snart som mulig. Siste godkjenningsdato for refusjon av utlegg er 16.12.2020.

Honorarlønnede

Siste godkjenningsdato for honorarlønn er 16.12.2020.


Early deadlines for transition to new systems

Due to the transfer to new systems from 1st January 2021, there are some early deadlines, please see below.

Please make yourself acquainted with the deadlines.

Time Account – My Time (for technical – administrative): When switching to SAP, all balances related to time registration must be correct. The deadline for registering time is 28.12.2020. There will be NO opportunity to correct the balance in 2021, due to the transition to new system.

Payments via My Time:  After 30.11.2020, nothing will be registered in Min Tid that entails payment. This applies, among other things, to overtime, hourly wages, emergency guards, expeditions etc. All such registrations MUST be registered in the HR portal from 01.12.2020.

Absence and leave Employees who apply for leave / extension of leave can still apply for this in the HR portal. The form must be processed by FLA and sent to the Section for Salary by 22.12.2020. The section for salaries will ensure that this is followed up when transitioning to a new salary system.

Hourly paid Registration of timesheets in the HR portal: Timer t.o.m. 30.11.20 must be registered and approved by the manager no later than 02.12.2020. Hours for December must be registered and approved by the manager no later than 16.12.2020.

Travel expenses With regard to travel invoices, we encourage employees to register this as soon as possible after the trip has been completed. The last approval date for travel invoices is 16.12.2020.

Compensation for expenses With regard to reimbursement of expenses, we encourage employees to register this as soon as possible. The last approval date for reimbursement of expenses is 16.12.2020.

Fees paid The last approval date for remuneration is 16.12.2020.