Registrere ferie og evt seniordager for 2021 – frist 1. mai / Register holiday and seniordays for 2021 – deadline May 1

Minner om at alle ansatte ved UiB skal bruke selvbetjeningsportalen for å registrere ferie og eventuelle seniordager. Sommerferie skal registreres innen 1. mai. Dersom det er ansatte som ikke har registrert ferie innen fristen, vil UiB vurdere å pålegge tre uker ferie i juli måned. Dette vil bli registrert i selvbetjeningsportalen medio juni.

This is to remind you that all employees at UiB shall use the Self-service portal to register holiday and potential senior days. Summer holiday must be registered by May 1. If there are employees who have not registered a holiday within the deadline, UiB will consider imposing a three-week holiday in July. This will be registered in the Self-service portal in mid-June.