Corona virus info – get the latest

UiB web links: info på norsk / info in English

på norsk:

in English:


The university will be closed from 12 March 2020 at 6 pm

All students and employees are asked to leave campus and to work or study from home. Learn  more.


from RCN:

Spørsmål og svar om situasjonen med koronaviruset


From Per Bakke Dean / Dekanus MED

16.3.2020:

Korona-situasjonen krever mye av studieseksjonen i disse dagene, og det er mange henvendelser og mange behov som skal dekkes på tvers av alle studieprogram. Jeg er imponert over det arbeidet studieseksjonen legger ned og det engasjement det er for å finne kreative undervisningsløsninger i en krevende situasjon. Her følger mer spesifikk informasjon:

 1. Vi er bedt om å avgi lister til Hdir over helsefagstudenter til bruk ved mobilisering av slike til innsats. Vi har hatt en formidabel oppslutning om det frivillige meldeskjemaet. Vi oversender daglig nye lister til helseforetak og kommuner.
 2. Departementet understreker at det er et viktig samfunnsoppdrag også under krisen å utdanne helsepersonell til riktig tid og å hindre utsettelser og at praksis må tas igjen osv. Vi har derfor stort fokus på avgangskullene og tildeling av studentlisenser/midlertidige lisenser.
 3. De ansatte ved fakultetet forventes å legge om all sin undervisning til digitale plattformer. Dette vil bli intensivert de kommende dagene.

Det er også utnevnt superbrukere for digitale løsninger på hvert institutt. De er:

 •      *   Olav Tenstad, IBM
 •      *   Marte Bjørk, K1
 •      *   Ingrid Miljeteig, IGS
 •      *   Bergithe Oftedal, K2
 •      *   Kristin Kronenberger, IKO
 1. Fakultetet forventer at all oppsatt undervisning for alle kull og studieprogram vil bli forsøkt avholdt på alternativ måte, med mål om så godt læringsutbytte som mulig.
 2. Fakultetet forventer at studentene våre fortsatt er heltidsstudenter og bruker arbeidsdagen sin på hjemmestudier og deltakelse i de undervisningsaktivitetene som blir tilbudt.
 3. Fakultetet vil fortløpende vurdere endring av eksamenstidspunkt og form, dette blir meddelt studentene så snart det er avklart i det enkelte tilfelle.

Vi skal også minne hverandre om at situasjonen gir muligheter for unik læring i seg selv, av stor verdi for kommende yrkespraksis


I am impressed by the work by the Section for Student Affairs and by the engagement and creative solutions by the teachers in a demanding situation. Below is some specific information:

 1. We have provided lists to the Norwegian Directorate of Health on health care students who can be mobilized; We have seen a tremendous interest to participate. These lists are being sent to hospitals and municipalities.
 2. The Ministry of Education stresses that it is important to educate health care personal during the current crisis and to prevent delays in their practical learning. We are particularly focusing on the graduating students and those with preliminary license.
 3. We expect all the teachers at the faculty to switch to digital teaching. During the coming days practical advice on digital teaching will be issued.

Also the super users within this topic may be contacted. They are:

 •      *   Olav Tenstad, IBM
 •      *   Marte Bjørk, K1
 •      *   Ingrid Miljeteig, IGS
 •      *   Bergithe Oftedal, K2
 •      *   Kristin Kronenberger, IKO
 1. We also expect all the students to carry on as fulltime students and take part in the teaching activities offered.
 2. The dates for exams will be issued as soon as they are ready

We should remind each other that the current situation is a unique possibility for learning and will be a great experience

14.3.2020:

Til helsepersonell ved IGS som har permisjon fra stilling ved Helse Bergen

Helse Bergen melder om mulig innkalling av leger som har permisjon for å arbeide som stipendiater og forskere (se vedlegg)
Merk at disse legene kan bli innkalt direkte fra aktuell avdeling, men at de da må gi beskjed til personalsjef ved Det medisinske fakultet Gerd Johannessen.
Ordningen gjelder IKKE leger som har hovedstilling på UiB, dvs 50% eller over. Vi holder på å lage en avtale med Helse-Bergen for disse legene.
Les mer: Forskere og stipendiater til klinisk stilling (002) (3)

12.3.2020:

to all employees and students at The Faculty of Medicine / til alle ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet 

Med bakgrunn i koronasituasjonen har ledelsen ved UiB bestemt at Det medisinske fakultet skal stanse all undervisning på campus. Dette betyr:

 • Studenter ved ALLE studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus
 • Studenter i praksis utenfor Bergen er ennå ikke omfattet av denne bestemmelsen
 • Fakultetet ber underviserne organisere undervisningen og følge opp studentene gjennom læringsplattformen Mitt UiB. Aktuelle tiltak:
  • Legge ut forelesningsnotater
  • Lage lesepensum og henvise til litteratur
  • Lenke til aktuelle nettressurser, for eksempel videoer
  • Det arbeides med nye løsninger for audiovisuell kommunikasjon mellom undervisere og studenter
 • Alle eksamener går foreløpig som planlagt.

Ordningen gjelder fra og med torsdag 12. mars kl 08 og foreløpig til og med fredag 20. mars 2020. Situasjonen kan endre seg raskt.
Vi ber alle følge med på MED sine hjemmesider. Endringer av betydning vil bli varslet på SMS eller e-post

Hjemmekontor:

 1. For å dempe smittepresset i samfunnet skal de som har mulighet til å utføre sine arbeidsoppgaver hjemmefra, ha hjemmekontor.
 2. Det betyr at de om som IKKE kan jobbe hjemmefra, skal møte på jobb hvis de ellers er frisk.
 3. Hjemmekontor innebærer ikke at virksomheten vår er stengt ned. Det betyr for eks at møter, forskningsprosjekter skal gå som planlagt
 4. Se egen melding om undervisningen i denne mailen
 5. I hvert enkelt tilfellet skal instituttledelsen avgjøre om den enkelte kan jobbe hjemmefra.

Due to the situation with the corona outbreak, the University of Bergen has decided that the Faculty of Medicine should stop all teaching on campus. This means:

 • Students in ALL study programs at the Faculty of Medicine should stay away from teaching rooms/facilities, dental clinics, laboratories, reading rooms and hospitals
 • Students in practice outside Bergen are not yet affected by this provision
 • The faculty ask teachers/ teaching instructors to organize and follow up the students through Mitt UiB. Current measures include:
  • Posting lecture notes
  • Creating reading syllabus and references to literature
  • Link to current web resources, such as videos
  • New solutions for audiovisual communication between teachers and students are currently being worked on
 • All exams will run as planned until further notice.

This arrangement is valid from Thursday 12 March at 08:00 until Friday 20 March 2020.

Home office

 1. In order to reduce the pressure of infection employees at the faculty shall execute their tasks from home if this is possible
 2. Those who cannot execute their tasks from home, shall be at work
 3. Home office does not mean that the university is closed. Schedules meeting, research activity shall go as planned
 4. See specific information regarding teaching in this mail
 5. In each case the head of the Department will decide if the employee can have home office

From Guri Rørtveit (Leader IGS)

14.3.2020:

Kjære IGS,

Her kommer dagens oppdatering fra meg:

Digital undervisning

UiB sentralt har lagt til rette for digital undervisning, se her: https://mitt.uib.no/courses/25566/pages/oddrun

Ved IGS er studiekoordinator Kirsti Nordstrand og hennes kolleger i studieseksjonen klar for å støtte alle som trenger råd og hjelp for å få til digitale løsninger. Være kreativ, prøv å finne løsninger selv og ved hjelp av ovenstående nettside, og kontakt Kirsti ved behov. Stor takk til Siri, Kirsti og resten av administrasjonen ved IGS som bretter opp ermene nå!

Informasjon

Administrasjonen har svært mye å håndtere for tiden, men vi stiller veldig gjerne opp for alle spørsmål som dere ikke får svar på gjennom nettsidene. UiB sine nettsider er blitt veldig gode og gir svar på det meste. Det er nå en tydelig deling av nettsidene, en for ansatte og en annen for studenter. Hold dere oppdatert der, og sjekk om svarene kan ligge der før dere kontakter administrasjonen: https://www.uib.no/korona

Utenlandsreiser

Det siste nå er at UD ber alle nordmenn i utlandet komme hjem. UiB sentralt håndterer denne situasjonen. De som er utenlands nå: Pass på at dere selv eller studenter som dere har faglig ansvar for har meldt inn reisen på dette skjemaet: https://www.reiseregistrering.no/

Informasjon om håndtering av avbestillinger av reiser finner dere her: https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger

Hjemmekontor

Etter en full arbeidsdag hjemmefra i går med møter og prøveundervisning på skype, korona-kommunikasjon og arbeid med et nytt forskningsprosjekt på korona, har jeg tenkt en del rundt den nye arbeidssituasjonen for min egen del. Dette er helt annerledes enn en frivillig hjemmekontor-dag i ny og ne. Dere har helt sikkert også kjent på dette og gjort dere mange tanker om hvordan dere skal ordne dere. Spesielt er dette utfordrende for dere som har barn hjemme. Jeg tror det er viktig å lage gode rutiner nå. Dette er mine råd, som helt sikkert ikke passer for alle:

 • Hent det du trenger på kontoret. Vi har adgang til byggene våre frem til mandag 16. mars kl 15. Det er IKKE adgang til å jobbe der, kun hente ting.
 • Etabler en kontorplass hjemme, enten det er spisebord eller skrivebord. Legg tilgjengelig det du trenger av mapper og annet fysisk utstyr
 • Spis frokost til vanlig tid og «gå på jobb» til arbeidsplassen
 • Ta lunsj til vanlig tid
 • Legg til rette for pauser mellom skype-møter. Slike møter er mye mer intense enn vanlige møter
 • Avslutt arbeidet til den tiden du normalt ville gått fra kontoret

Vår evne til digitalt samarbeid øker betydelig for tiden – det er positivt oppe i det hele!

Karantene og mistanke om smitte

Vi har flere medarbeidere i karantene. Selv om dere skal jobbe som alle oss andre hjemmefra hvis dere er friske, er det flere restriksjoner for dere enn for oss andre, og mange spørsmål å finne ut av. Det er ekstra krevende. Jeg sender dere en ekstra tanke.

Alle som har fått påvist smitte eller er mistenkt å være smittet skal melde fra: https://www.uib.no/foransatte/134199/uib-ansatt-her-er-spørsmål-og-svar-om-koronaviruset#jeg-har-f-tt-p-vist-smitte-hvem-skal-jeg-varsle-


Folkhelseinstituttet / Norwegian Institute of Public Health


Bergen kommune


Ministry of Health

Nytt koronavirus (coronavirus) (only in Norwegian)


Helsenorge.no

Spørsmål og svar om koronavirus  (only in Norwegian)


More info from UiB

From Per Bakke Dean / Dekan MED (11.3.2020) to alle ansatte og studenter på MED / all employees and students at MED :

 1. Alle studentene ved MED er å regne som helsepersonell og skal forholde seg til regler for helsepersonell: https://www.uib.no/med/134170/informasjon-til-studenter-og-ansatte-om-koronaviruset
 2. MED har en avtale med ledelsene ved sykehusene i Helse-Vest om at de skal informere fakultetsledelsen hvis:

–  Det er aktuelt å stenge avdelinger/seksjoner for studentene våre
–  Det blir mangel på undervisere fordi de er opptatt i en krisesituasjon

Hvis så skjer, vil fakultetet redusere undervisningen tilsvarende. All annen undervisning går som planlagt inntil annet blir bestemt

 1. Det er viktig å presisere at eventuell reduksjon/endring i oppsatt undervisning, bare skal skje etter beskjed fra fakultetet.
 2. Eventuell obligatorisk undervisning som faller bort, vil bli søkt erstattet senere
 3. Studenter på IKO, skal følge de reglene som IKO ledelsen har iverksatt
 4. Studenter i allmennpraksis skal følge retningslinjer fra det enkelte legekontor
 5. Innkalling av studenter til hjelp på sykehus, tannklinikken, Bergen kommune i en krisesituasjon kan bare skje etter avklaring med fakultetet og UiB ledelsen.

ENGLISH

 1. All the students at the faculty are to be regarded as health personal and will follow the guidelines for health personal in the current situation: https://www.uib.no/en/med/134175/information-students-and-employees-about-coronavirus
 2. The faculty has an agreement with the heads of the hospitals that the heads will inform the faculty if:
  1. Departments/sections at the hospital are to be closed for our students
  2. It is shortage of teachers

If so, the faculty will reduce the teaching accordingly. All other teaching will go as planned until other information is given

 1. It is important to stress that any reduction/change in the planned teaching will take place bu order of the faculty
 2. Any compulsory teaching that is missed will be given later on
 3. Students at IKO will follow the guidelines issued by IKO
 4. Students at primary care physicians will follow instructions by the physician in question
 5. Ordering of students to work at the hospitals, dental clinic or the municipality of Bergen in an emergency situation will only take place in accordance with the Rector of the University of Bergen