NEW: Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Maler som følger UiBs grafiske profil

Universitetet i Bergens maler har blitt oppdatert med nytt design. Det gjelder blant annet maler til PowerPoint, Word, signatur for e-post, video, plakat, folder og rollup.

Maler i Microsoft 365

De mest sentrale malene er tilgjengelige gjennom Microsoft 365 direkte i PowerPoint og Word. Se informasjon i uibhjelp-hjelpeside.

Alle malene kan også lastes ned fra UiBs profilmanual.

Bruk kun offisielle maler og logo

UiBs Grafisk profil er et strategisk verktøy, som skal sikre at universitetet signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet, slik at Universitetet i Bergen fremstår konsekvent og helhetlig i sin visuelle kommunikasjon.

Den grafiske profilen skal brukes av hele organisasjonen, og på digitale og trykte flater der UiB er den formelle avsender. Maler med eget design eller med utdatert UiB-design skal ikke brukes.

UiBs logo kan lastes ned fra UiBs profilmanual

Spørsmål om grafisk profil?

Du finner informasjon om bruk av UiBs grafiske profil i UiBs profilmanual.


Official UiB templates

The official templates for the University of Bergen have been updated with a new design. Among others, this applies for PowerPoint and Word templates, email signature, video, poster, folder and rollup.  

Templates in Office 365

The most commonly used templates are available directly through Microsoft 365 in PowerPoint and Word. You’ll find more info on how to access them in UiBhelp.

All templates are available for download from UiB’s Brand guide.

Mandatory use of the official UiB templates and logo

The UiB graphic profile is a strategic tool to secure a clear, consistent, and united visual expression and identity across our numerous departments and units.

Using the UiB graphic profile is mandatory for the entire organisation, and for all digital and printed communication where UiB is the formal adressant. Custom or outdated templates are not to be used.

The UiB logo can be downloaded from UiB’s Brand guide.

Questions regarding the UiB graphic profile?

You will find information on how to use the UiB graphic profile in UiBs brand guide